Uniwin tillämpar IT- och Telekomföretagens standardavtal för IT-Tjänster.
Uniwin äger inte rätt att själva distribuera avtalen men det går bra att beställa bestämmelserna direkt från IT&Telekomföretagen på adress: http://www.itotelekomforetagen.se/standardavtal.
Nedan tillägg gäller tillsammans med IT & Telekomföretagens Allmänna bestämmelser IT-Tjänster version 2008.
Vid motstridigheter har bestämmelserna enligt detta tillägg företräde framför andra bestämmelser i Allmänna bestämmelser IT-Tjänster version 2008.

Har du installerat en av våra apps för Shopify skal du kolla våra Privacy Policy information för appen det gäller:
Shopify Fortnox App
Shopify Unifaun App
Shopify nShift Checkout Pro App
Shopify Pacsoft App
Shopify Shipit App
Shopify Airmee App
Shopify Postnord App
Shopify Gordon Delivery App
Shopify Urb-it App
Shopify Fraktjakt App

GDPR EU Cookie Policy: Cookie Policy

Tilläg

1 Tjänstens omfattning

1.3

En skriftlig beställning från kund kan oavsett kommunikationskanal accepteras av leverantör som en handling om den innehåller tillräckligt information för att leverera hela eller dela av ett nytt uppdrag eller tjänst. Leverantör kan betrakta denna handling som underlag och påbörja arbetet efter skriftligen informerat kund.

 

2 Tjänstens genomförande

2.2 andra och tredje stycket utgår och ersätts med:
Leverantören får anlita underkonsult, härunder utländska samarbetspartner och freelancer för utförande av Tjänsten. Kund behövas inte informeras på förhand. Leverantören ansvarar för underkonsults arbete som för sitt eget. Leverantören äger rätt att byta ut medarbetare under utförande av Tjänsten. Ett byte av medarbetare skall ske utan merkostnader för kunden.

2.3 Tillägg:
När kund överför personuppgifter och annan känsligt information till leverantör eller underkonsulter samtycker kund att informationen behandlas i länder utanför EU/EES av underkonsulter som informerade om och följer säkerhetsrutiner som motsvarar GDPR.

 

3 Ansvar

3.2 utgår och ersätts med:
Parts skadeståndsansvar skall vara begränsat till ett i avtalet angivet belopp. Har ar ett maximalt sådant belopp ej angivits i avtalet är skadeståndsskyldigheten begränsad till ett sammanlagt belopp om 25 prisbasbelopp, dock högst till arvodet för Tjänsten. Vid uppdrag på löpande räkning utgörs arvodet av arvodet för de senaste 12 månaderna för Tjänsten. Med prisbasbelopp menas prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring gällande vid tiden för skadans uppkomst. Part ansvarar dock inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust inklusive andra partens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information. Begränsningen i parts skadeståndsskyldighet enligt punkt 3.2 gäller inte om skada uppstått till följd av att uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.

 

10 Betalning

10.2 andra stycket utgår och ersätts med:
Om inte annat avtalats skall Leverantören utföra uppdraget på löpande räkning och betalningsvillkor är 10 dagar netto.

 

10.3 utgår och ersätts med:

Är kunden i dröjsmål med betalning och leverantören skriftligen anmodat att betala förfallet belopp, får leverantör med omedelbar verkan avbryta fortsatt arbete till dess kunden erlagt eventuella utestående fordringar.